Bygg och miljö

En liberal politik för samhällsbyggnadsstrategier i Strängnäs kommunEn hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I begreppet hållbar utveckling ingår att den fysiska planeringen ska medverka till god livsmiljö. Det innebär att planeringen av mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling ska beakta både sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter till en helhet. God planering för befolkningsökning främjar även ekonomisk tillväxt.


 

Trygghet i boendemiljön
Boendemiljön ska genomsyras av TRYGGHET, TREVNAD och SÄKERHET. Bygga bort brottsligheten kan ske genom att bygga t ex garage och förråd på ett sådant sätt att inbrott försvåras. Även offentlig service och arbetsplatser integrerade i bostadsområdena bidrar till att hålla brottsligheten borta.

 

Med god bebyggd miljö, som är ett av de sexton nationella miljömålen har en attraktiv livsmiljö formulerats som ett konkurrensmedel mellan kommunerna och som ett begrepp för både individer och företag vid val av kommun. Utglesningen av våra städer bör ersättas av komplettering av bebyggelse för att stärka städernas underlag för kulturella och kommersiella verksamheter samt för att möjliggöra satsningar på miljövänliga transportsätt.

 

Länsstyrelsen har i projektet ”Bo i Sörmland” lanserat idén om attraktionsplanering i stället för restriktionsplanering. Efterföljaren ”Det är möjligt” satte möjlighetsplanering i fokus, där lagstiftning, restriktioner och möjligheter vägs samman vid tvärsektoriella beredningar.


 

Bra samhällsplanering i olika typer av miljöer
En god samhällsplanering bygger på att staden och samhällen byggs inifrån och ut där restmark och befintlig infrastruktur utnyttjas.

 

Ett områdes attraktionskraft ligger ofta i dess närhet till kommersiell och/eller social service och kollektiva transportmedel. Attraktionskraften beror även på om området ligger sjönära, i skogen eller med utblick över kulturlandskapet. Därför ska vi kunna erbjuda inte bara olika typer av boendeformer utan även olika typer av områden.

 

Olika stadstyper och hustyper med olika boendeformer planeras för olika delar av staden med stöd av gestaltnings- och kvalitetsprogram. En avvägning ska ske utifrån miljöpåverkan. Kulturvärdena ska bevaras och förtydligas i samband med ny bebyggelse.


 

Se möjligheterna
Stadsbyggnadsstrategin bör ta fasta på det initiativ som Länsstyrelsen i Sörmland, i samverkan med kommunerna i länet, tagit för att försöka vända planeringsperspektivet från att utgå från restriktioner vad avser markanvändningen till möjligheter. D v s planeringen ska inriktas på att skapa nya värden i harmoni med det som redan finns. Anpassa ny bebyggelse snarare än att avstå från byggnation. Bygg med attraktion i stället för restriktion.

 

I anpassning av ny bebyggelse ska krav finnas på redovisning hur bebyggelsen i särskilt känsliga områden kan tillföra skönhetsvärden och förbättra de skyddsvärda platserna.

 

De nya bostadsområden som föreslås ska kunna innehålla inslag av verksamheter under förutsättning att dessa inte direkt är störande för sin omgivning. Mindre kontor, verkstäder samt service, såväl offentlig som privat ska integreras med bostäderna för att skapa liv och rörelse även dagtid i områdena. Bostadstyper med hemarbetsplatser, s k bokaler är en boendeform att uppmuntra.

 

Vid antagande av detaljplaner för såväl bostads- som verksamhetsområden skall fjärrvärme förordas.


 

VA-nätet och trafikflödet
Fortsatt utbyggnad av VA-nätet ska ske för att hålla landsbygden levande och för att permanentboende i fritidshusområden ska vara möjlig.

 

Trafikflödet skall fördelas på olika gator genom att s k genomsilning tillämpas så att trafiken inte koncentrerar då utbyggnad av områden och kvarter sker.

 

 

 

             

Senaste kommentarer

29.06 | 07:25

Är så glad att den kommer till användning :) Och ännu roligare att du bästa vännen min fick läsa den för kära sonen <3

28.06 | 22:01

Den dikten har min bästa vän moniqa klintestrand skrivit, fick låna den när min son gifte sig i Thailand nyårsafton 2011

11.07 | 13:50

Ja, det var länge sedan! Ingen höjdare att nu se gamla staben i förfall - nedklottrad, sönderslagna fönster och igenvuxen tomt
Ha en bra sommar och kram!

09.07 | 18:20

Det var länge sedan vi var arbetskamrater på MB Ö. Vill bara sända en hälsning, jag är imponerad över allt du hinner med.
Kram, Ewa Sköld (Larsson)
Karlstad