Liberalerna i Strängnäs kommun

Valprogram för Liberalerna

VALMANIFEST   Liberalerna               

2019-2022 för Strängnäs Kommun                

   

Liberalismens utgångspunkt är den enskilda människan, hennes frihet och hennes möjligheter att utvecklas och göra sina egna livsval. I ett liberalt samhälle är alla jämlikar – men inte lika. Vi har alla ett personligt ansvar för att dessa rättigheter omfattar alla. Liberalismens idéhistoria har djupa rötter, och har till stor del format vårt nutida samhälle. Det är liberaler som har lagt grunden för mycket av det vi idag tar för givet som åsikts-, yttrande- och tryckfrihet, religionsfrihet samt de mänskliga rättigheterna. Demokratin och den allmänna rösträtten drevs fram av liberaler. Mindre känt är att de första miljömedvetna riksdagsmännen var liberaler och att ett sådant engagemang fortfarande finns inom partiet. Jämställdhet har alltid stått högt på den liberala agendan. Vi ska känna stolthet över denna historia men också vara medvetna om att de här framgångarna aldrig är vunna en gång för alla. De måste ständigt återerövras och levandegöras.                

I vår kommun är det vi liberaler som ständigt står upp för de mänskliga rättigheterna och värnar om ett öppet och tolerant samhälle. Vi vet att dessa värden ständigt hotas av krafter som ropar på stängda gränser och en uppdelning i ett vi och ett dom, och där det kollektiva är viktigare än individen. Liberaler kommer alltid att bekämpa sådana tendenser. Vi vill verka i en kommun som står upp för mångfald och som bejakar den globaliserade värld vi nu lever i.

Vår kommun ska växa men samtidigt behålla sin särart grundad på de olika tätorternas unika egenskaper. Genom ett nytt Resecentrum och dubbelspår till Stockholm är vi en integrerad del av Sveriges främsta tillväxtregion. De boende ska här erbjudas en mycket god kommunal service där valfrihet för brukaren är en självklarhet. Vi ska ha förskolor, skolor och en omsorg om de äldre och mest utsatta som är bland de bästa i landet. Vi ska vara en kommun som tar ansvar för att kommande generationer får goda livsförutsättningar. Miljö- och hållbarhetsfrågorna måste därför få en central roll i ett liberalt grönt Strängnäs. Hållbarhet har även att göra med vår förmåga att ta ekonomiskt ansvar. En god ekonomisk hushållning innebär att vi över tid måste ha ett ekonomiskt resultat på 2 % av skattenettot . Kommunen har stora investeringsbehov som långsiktigt ska genomföras.

Den enskilt största satsningen vi vill genomföra är på barnen och skolan. För att säkerställa att kunskaps- och resultatlyft sker i våra grundskolor och blir permanenta måste vi långsiktigt trygga försörjningen av skickliga lärare. Liberalerna går därför till val på att stärka läraryrket och öka lärarnas status genom karriärtjänster och högre lön. Målet för oss Liberaler är att Strängnäs kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Liberalerna går till val som enskilt parti men kommer efter valet pröva alla möjligheter för att få maximalt genomslag för våra liberala idéer i den kommunala politiken.

Under nästa mandatperiod ser vi följande områden och åtgärder som de viktigaste:


1.       En liberal kunskapskommun: där läraryrket stärks genom att höja lärarnas status.

2.      En omsorgsfull kommun: där boende erbjuds en god kommunal service, där valfrihet för brukaren är en självklarhet samt ett ökat byggande av trygghets- och särskilda boenden.

3.      En liberal grön kommun : där vår kommun blir ett slutet kretsloppssamhälle och beroendet av fossila bränslen successivt avvecklas med målet att bli en fossilbränslefri kommun.

4.      En levande kommun: där hela kommunen genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap samt förbättrad tillgänglighet och service, genom skapande av attraktiva centrum i alla kommunens tätorter.

5.       En kulturkommun: där Kulturskolan och biblioteken fortsätter att utveckla sina uppskattade verksamheter samt att Strängnäs blir en Fristadskommun. Liberalerna vill öka resurserna till kulturen.

6.      En ekonomisk hållbar kommun: där vi tar ansvar för en god ekonomisk hushållning och en drifts- och investeringsbudget som är balanserad.

Liberalerna är den politiska kraften som verkar för

En liberal kunskapskommun      

Öka lärarledda undervisningstiden.

 • Ökad lärartäthet- färre elever per lärare.

 • Minska lärarnas administrativa börda.

 • Satsa på mindre klasser, fler lärare och speciallärare.

 • Resurser till skolan fördelas utifrån elevernas behov.

 • Öka resurserna till en fungerande elevhälsa.

 • Försöksverksamhet med tvålärarsystem för särskilt utsatta grupper.

 • Fler utbildade lärare i förskolan för att säkerställa tidiga pedagogiska insatser.

 • Förbättra arbetsmiljön både i förskolan och skolan.

 • Stärka läraryrket och öka lärarens status genom karriärtjänster och högre lön.

 • Öka samarbetet mellan gymnasieskolorna och näringslivet.

Vi har en positiv inställning till alla seriösa huvudmän som vill bedriva förskole- eller skolverksamhet.

Ett liberalt grönt Strängnäs

Kommunen blir ett slutet kretsloppssamhälle

 • Vi utvecklar förnybar energi t ex biogas och gör oss oberoende av fossila bränslen
 • Vi vill bli en fossilbränslefri kommun där energieffektiviteten samtidigt ökar
 • Kommunens ekosystemtjänster återskapas samt förbättras
 • Vi arbetar systematiskt för ett hållbart utnyttjande av våra naturresurser
 • Kommunens aktiviteter anpassas till naturens kretslopp och återställer de ekologiska och livsuppehållande processerna
 • Den biologiska mångfalden liksom den genetiska variationen utvecklas
 • De livsmedel som används i kommunens verksamheter är ekologiska och närproducerade
 • Vidta åtgärder för att säkra bättre grundvattennivåer

Strängnäs kommun ska vara en god kommun att åldras i

Seniorpolitiken ges de ökade resurser som fordras med en åldrande befolkning

 • Vara innovativ vad gäller aktörer och arbetssätt för att ge Seniorer (65+) adekvat omsorg, vård, boende och trygghet.

 • Bygga särskilt boende i alla kommundelar

 • Uppmuntra byggandet av trygghetsboende

 • 85+ skall kunna flytta till särskilt boende när de önskar utan en kommunal bedömning

 • Ökat engagemang och samordning mellan offentliga, privata och civila samhället för att uppnå god omsorg.

 • Lika villkor för kommunala och privata aktören inom senioromsorg och – vård. Säkerställa den enskildes inflytande och medbestämmande över hur och när hemtjänst skall utföras.

 • Genomför en systematisk analys och bygger upp kunskap kring nyttan, värdet och risker med den digitala tekniken.

 • 65+ åker gratis med den lokala kommunala trafiken

 • Se seniorer som en personell resurs vid bemanning av skolor, socialtjänst och vård.

En levande kommun med expanderande näringsliv

En god kommunal planberedskap som möjliggör områden för nya företagsetableringar

 • Hela kommunen genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap med förbättrad tillgänglighet och service
 • Kommunen i olika regionala och nationella organ säkerställer att infrastrukturen, väg 55 och väg 223, byggs ut på ett sätt som gynnar Strängnäsborna.
 • Kommunen hjälper våra företag att, genom ett bra utbildningssystem, få tillgång till den arbetskraft de behöver för att växa
 • Mötesplatserna för företagare, tjänstemän och politiker vidareutvecklas
 • Våra stadskärnor blir lockande centrum för upplevelser och handel.
 • Torghandlarna erbjuds bra åtgärder för att kunna utöva sina verksamheter
 • Kommunen arbetar långsiktigt för att Härads skjutfält avvecklas

En levande kulturkommun

Kulturen är viktig för att främja demokrati och integration samt viktig för alla åldrar

Ökade resurser till kulturen med 10% per år under kommande mandatperiod

"Meröppet" införs på minst ett bibliotek i kommunen

Anslagen för inköp av böcker och andra medier höjs succesivt under mandatperioden


   Ytterligare satsningar på Kulturskolan och dess verksamheter vilka utvecklas i hela kommunen

   Kommunen ansluter till "Fristadssystemet" och står upp med stöd och hjälp till hotade/förföljda författare, journalister och andra kulturutövare

   Föreningar och studieförbund ges ökade förutsättningar för att berika kulturlivet.

   Kulturens tilldelade områden på Visholmen utvecklas till en mötesplats för kulturaktiviteter

   Utreda och avsätta resurser för etablering av en kommunal multiarena i Strängnäs som ersättning för Thomasarenan

   Införande av årligt demokratipris för främjande av demokratiutveckling

   Mötesplatser för alla generationer etableras i samtliga kommundelar; lämplig mötesplats i Strängnäs är Tingshuset och i Mariefred Biohuset.


  Aktiv fritid och trafikseparering


  • Bra förutsättningar skapas för det spontana motions- och idrottsutövandet
  • En god trafiksäkerhetsmiljö tryggas genom bl.a. fortsatt utbyggnad av ett sammanhängande gång- och cykelnät.
  • Förskönandet av våra kommundelar fortsätter
  • Fortsatt utvecklingen av Larslunda idrottsplats till ett idrotts- och friluftscenter samt rekreationsområde
  • Fritidsgårdarna tillförs extra resurser
  • Trafik- och parkeringssituationerna, särskilt i Strängnäs och Mariefred, förbättras genom att genomströmning av trafiken sker på ett mer optimalt sätt. Trafikhinder placeras på gator där hastigheten utgör en otrygghet, till exempel på Nygatan i Strängnäs.
  • Tosteröbron reserveras för endast utryckningsfordon, buss-, taxi- cykel- och gångtrafik.
  • Utveckla busstrafiken för att underlätta för tågpendlare
  • Vi vill arbeta för fungerande och prisvärda allmänna kommunikationer för att underlätta hållbart resande för Strängnäs invånare  Vi är vad vi heter - Liberalerna!

                

                    

Vi är vad vi heter - Liberalerna!

Senaste kommentarer

29.06 | 07:25

Är så glad att den kommer till användning :) Och ännu roligare att du bästa vännen min fick läsa den för kära sonen <3

28.06 | 22:01

Den dikten har min bästa vän moniqa klintestrand skrivit, fick låna den när min son gifte sig i Thailand nyårsafton 2011

11.07 | 13:50

Ja, det var länge sedan! Ingen höjdare att nu se gamla staben i förfall - nedklottrad, sönderslagna fönster och igenvuxen tomt
Ha en bra sommar och kram!

09.07 | 18:20

Det var länge sedan vi var arbetskamrater på MB Ö. Vill bara sända en hälsning, jag är imponerad över allt du hinner med.
Kram, Ewa Sköld (Larsson)
Karlstad