Vindkraft

Vindkraft

 


 

Regeringen har utsett en rad platser i Sverige som riksintressen för vindkraft, främst utmed våra kuster. Även platser i Strängnäs kommun är utsedda.

 

Ett informationsmöte för allmänheten har hållits i Strängnäs kommunhus som uppstart av den demokratiska processen. Inga beslut kommer att fattas i frågan innan eventuella lämpliga områden för vindkraftverk inarbetats i översiktsplanen för Strängnäs kommun. Kommunen har nu en tjänsteman anställd i ett projektarbete under två år för att enbart arbeta med denna fråga.

 

Det är min uppfattning att Strängnäs kommun ska vara framsynt och tänka på kommande generationer avseende energiförsörjning. Jorden har ändliga resurser och vi måste hitta rena och billiga energikällor som alternativ till vårt beroende av fossila bränslen och olja. Vindkraft ett av alternativen.

 

Personligen är jag övertygad om att det inom några år kommer att finnas vindkraftverk i Strängnäs kommun, sedan återstår att se var och hur många. Det är också viktigt att påpeka att det måste finnas intressenter som vill bygga dessa och som ser en ekonomi i projekten, det är ju ingenting som kommunen själv driver.

 

Jag tror inte att tidigare generation fullt ut välkomnade byggandet av den infrastruktur vi har idag och som för oss är helt självklar, som t ex kraftledningarna som på sin tid bidrog till att förändra landskapsbilden radikalt liksom järnvägar och motorvägar. Telemasterna är kanske heller ingen skönhetsupplevelse. Tekniken går framåt och numera läggs kraftledningarna under jord, telemasterna kan inom en snar framtid monteras ned. Tekniken avseende vindkraft går också framåt. Numera är t ex  ljudnivån från vingarna nästan obefintligt även när man står alldeles i närheten.

 

Strängnäs kommun har givit ett s k positivt förhandsbesked för tre vindkraftverk, 135 m höga. Viktigt i sammanhanget är att veta vad ett positivt förhandsbesked innebär. Det innebär att den sökande får besked om att vi är just positiva till placeringen, men det betyder inte att bygglov har beviljats. Detta för att den sökande ska få en uppfattning om det överhuvudtaget är lönt att gå vidare med projektet. Nu har den sökande i aktuellt fall vid Äleby på Selaön kommit in med en ansökan om bygglov för en vindmätmast för att mäta om vindförhållandena är gynnsamma för vindkraftverk på nämnd plats . Om så inte är fallet söks givetvis inte bygglov för masterna, men om det blåser tillräckligt söks förmodligen bygglov, och i så fall ska den förfrågan prövas i enlighet med Plan- och bygglagen, bl a ska sakägare höras.

 

Avseende riksintressen så finns det fler sådana på Mälaröarna. Hänsyn skall vid byggnation tas till såväl riksintressen för natur, kultur och vindkraft. Dessa intressen ska vägas samman och samråd måste tas med länsstyrelsen i varje enskilt fall, såväl vid eventuell vindkraftsutbyggnad som för annan bebyggelse.


Margaretha Furustrand (FP)
Ordförande i Plan- och Byggnämnden

Anna-Karin 26.08.2010 07:23

Tycker din hemsida är jättebra.

Classe Boström 25.08.2010 13:02

Hej Margaretha!
Jag tycker du har en hemsida som är riktigt trevlig, saknar dock det personliga under din politik. Skriv gärna i jag-form så vi vet vad DU tycke

| Svar

Senaste kommentarer

29.06 | 07:25

Är så glad att den kommer till användning :) Och ännu roligare att du bästa vännen min fick läsa den för kära sonen <3

28.06 | 22:01

Den dikten har min bästa vän moniqa klintestrand skrivit, fick låna den när min son gifte sig i Thailand nyårsafton 2011

11.07 | 13:50

Ja, det var länge sedan! Ingen höjdare att nu se gamla staben i förfall - nedklottrad, sönderslagna fönster och igenvuxen tomt
Ha en bra sommar och kram!

09.07 | 18:20

Det var länge sedan vi var arbetskamrater på MB Ö. Vill bara sända en hälsning, jag är imponerad över allt du hinner med.
Kram, Ewa Sköld (Larsson)
Karlstad